Bejelentkezés
elfelejtett jelszó - regisztráció

Alkotó: Lelkes Miklós
Alkotások száma: 1971
Regisztrált: 2011-09-25
Belépett: 2020-12-24
Publikált rovatok
Irodalmi rovat
-Gyermekrovat (Mesék) (203)
-Egyéb prózai alkotások (580)
-Mese (283)
-Dalszövegek (3)
-Gyermekrovat (Versek) (33)
-Versek (864)
-Társalgó (5)
Feltöltve: 2019-09-10 13:45:15
Megtekintve: 116
EGY NÉPBUTÍTÁSRA ALKOTOTT FOGALOMRÓL, - A POZITÍV NACIONALIZMUSRÓL
A „pozitív nacionalizmus” egy népbutítására alkotott fogalom napjainkban, a mögötte meghúzódó érdekekre majd rátérek, de előbb a „nacionalizmus” fogalmáról kell szólni, ugyan tengernyi könyv, cikk, dokumentum foglalkozott már ezzel, hol igazat mondóan, hol a népbutítás szándékával, hol pedig a nacionalizmus fogalmát tévesen használók jó szándékú emberek emlegették, akiket megtévesztettek.

A nacionalizmus lényegét illetően: „Legfontosabb jellemvonása a nemzet fogalmának előtérbe helyezése, az a nézet, hogy a nemzeti azonosság (nemzeti identitás) az emberi élet alapvető értéke, amely szélsőséges esetekben megelőz minden más szűkebb és tágabb csoporthoz (például társadalmi osztály, párt, vallás) való tartozást, kötődést. A nemzetet a területi egység, a közös nyelv, kultúra, értékrend és szokások, a közös mítoszok és történelem , valamint mindezek tudata jellemzi.” (https://hu.wikipedia.org/wiki/Nacionalizmus).

A történelem során a maga idejében a nacionalizmusnak fontos nemzetformáló, haladást elősegítő szerepe volt, - de, hangsúlyozom, a maga idejében. Magyarországon ez a polgári forradalom idején volt (Petőfi Napja - https://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-pet%C5%91fi-napja.16041/), valamint az ezt követő szabadságharcban az ország függetlenségéért. Az osztrák-magyar Kiegyezés (1867) után a helyzet megváltozott, bár a megalakult Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül Magyarország gazdaságilag rohamosan fejlődött (aminek természetesen megvolt a hatása a társadalom úgyszólván minden más területére is), de a helyzetet (nem csak Magyarországon!) társadalmi szempontból jellemezte, hogy Tisza István „úri Magyarországában” a magyar uralkodó osztályok elnyomták Magyarországon a más nemzetiségűeket, de a magyarság nagy tömegeit is. Kialakult egy nagyon erős magyar nacionalizmus, de ez más nemzeteknél is létrejött, és a különböző nemzetek (pontosabban országok, mert az országok egy része több nemzetiséget tartalmazott) uralkodó osztályai (és az általuk befolyásolt társadalmi rétegek) ellentétei, kicsit erős, de találó szóval, a „rablóérdekek” miatt, egymásnak estek, - kitört az első világháború (Egy évszázad álma - http://artagora.hu/mainframe.php?oi=61&o=work&detail=30146).

Ebben az első világháborúban már nyilvánvaló volt a nacionalizmus nemzet- és népellenessége, embertelenségeket szolgáló szerepe, bár ezt a társadalomnak csak egy kisebb része ismerte fel eleinte. A háborús összeomlás után az Ausztriától elszakadt Magyarországon forradalmak jöttek, 1918-ban előbb egy újabb polgári forradalom, Károlyi Mihály vezetésével, majd pedig egy szocialista forradalom (proletárdiktatúra),1919-ben, a Magyar Tanácsköztársaság, amelyik az antant túlerejével (és a belső ellenforradalmi erőkkel) szemben csak 133 napig tudta fenntartani magát. Ezt követte Horthy Miklós „nemzeti hadseregének” rémtett-sorozata, valamint azellenséges román csapatok bevonulása Budapestre. A megkötött békediktátum (Trianon) egyik oldalról sem volt tisztességes (ez nem is volt várható), de mivel Magyarország a vesztes oldalon volt, számára előnytelenebb. A Horthy-korszak a lakosság nagyobb részét valamilyen mértékben elnyomta, és propagandájábanTrianon megváltoztatására helyezte a külpolitikai hangsúlyt, féktelenül nacionalista hangulatot valósított meg, de külpolitikai elszigeteltségéből csak a fasiszta Németország (Hitler) segítségével tudott kitörni (illetve a fasiszta Olaszország is támogatta). A nacionalizmus nemzetellenességét és embertelenségét már az első világháború is megmutatta, de még inkább látszott ez a Horthy-korszak népelnyomó viszonyain, végül – kicsit sarkítottan, de teljesen igaz – a Horthy-korszak urai saját népük egy részét is eladták a német fasizmusnak (a magyar vidéki zsidóságot), tulajdonképpen a Trianon által elszakított egyes területekért (Felvidék és Észak-Erdély) cserébe. TELJESEN VILÁGOS EGY TÁRGYILAGOSAN, BECSÜLETES, HAZÁJÁT SZERETŐ, GONDOLKODÓ EMBER ELŐTT: A HORTHY-KORSZAK NACIONALIZMUSA NEMZETELLENES VOLT, ÉS EMBERTELEN. A továbbiakban nagy felelősség illeti Bárdossy László miniszterelnököt, akinek hazaáruló tette előidézte, hogy Magyarország hadat üzenjen a Szovjetuniónak, miközben ez a háború a Szovjetuniónak egyáltalán nem állt érdekében, és – mint Horthy Miklós emlékiratában maga beismeri, - Magyarország számára kedvező ajánlatot tett arra az esetre, ha Magyarország semleges marad.

A nacionalizmus nemzetellenes eszme, de különböző árnyalatai vannak, ám a legenyhébb árnyalata is veszélyes. Utóbbi „csak” abban nyilvánul meg, hogy a magyarságot úgy tünteti fel, mintha különleges értékű nemzet volna, és szinte csak dicséret, elismerés illeti. Természetesen minden nemzetnek vannak értékei, elismerésre méltó tettei, jó tulajdonságai, de hibái vétkei, szégyenei is, és ez alól a magyarság sem kivétel. Tréfás-komolyan ezt a bonyolultabb dolgot úgy fejezhetném ki, hogy még egy iskolás gyermeket is el lehet rontani indokolatlan dicséretekkel, hibái, vétkei elhallgatásával, - de egy nemzet tömegeit is meghamisított múltjával, butításával, az ilyen hamisítások, butítások pedig nem a nemzet érdekeit szolgálják, hanem – nemzetellenesek. Többször írtam ezekről a kérdésekről, és könnyű belátni, hogy, mint minden nép, nemzet, közösség, a magyarság is könnyen megtéveszthető, jelenlegi szellemi színvonalán is, különösen akkor, ha nincsen egy olyan becsületes rétege, amelyik ezzel a népbutítással kellő eréllyel szembeszáll. (Tűnődés a magyarságról - https://www.poet.hu/vers/195015, A fasizmus felé -
http://www.artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46377, EGY HITLER VOLT? - http://artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46699, HORTHY, 1989 - http://www.artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46647. Marhavagonok - https://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-marhavagonok.16353/).

Jelenleg a nacionalizmust a FIDESZ-KDNP kormány és hívei használják fel, lényegében arra, hogy a magyarországi lakosság négyötödét megtévesszék, palástolják, leplezzék Magyarország rossz erkölcsi helyzetét és gazdasági lemaradását, az ország nagy, növekvő problémáit (amelyek egy része egyébként részben öröklött probléma, részben a kétezres évek derekán kitört gazdasági válság is szerepet játszott és játszik bennük, és csak ezek figyelembevételével, de jogosan vethető fel a mostani kormány felelőssége), viszont a kormány magatartása abból a szempontból, hogy erősen növelte a lakosság egyötödének – lényegben a kormány híveinek – erkölcstelen anyagi előnyökben való részesítését, továbbá intézkedéseivel sok területen káoszt teremtett, egyértelműen kifogásolható, ez a helyzet, a polgári társadalmi rend keretei között, magának a polgári társadalmi rendnek az érdekében is, alapvető rendezést kíván, és a választások tisztességével is nagy bajok vannak (Legális kormány, illegális kormány - http://www.artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46420, „Lehetne-e teljesen tisztességes választás egy polgári demokráciában? Milyen irányvonalra célszerű szavazniuk a hazájukat szerető embereknek?” - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627301054433898&set=a.111397106024298&type=3&theater).

Az Európai Unión belül Magyarországnak (bármilyen magyar kormány is van), mint az Európai Unió tagjának, kötelessége, hogy 1.) betartsa az Európai Unió kötelező jogi előírásait és 2.) igazodjon azokhoz az értékekhez, amelyeket az Európai Unió magáénak tart. Természetesen, mint az Európai Unió tagjának, Magyarországnak célszerű élni azokkal a jogokkal is, amelyek megilletik. E jogokkal kapcsolatos méltányos élés természetesen NEM NACIONALIZMUS, sőt, erkölcsileg ez is kötelesség. Ám AZ MÁR NACIONALIZMUS, ha a kormány (és a mögötte álló társadalmi rétegek) úgy állítják be az Európai Unió jogos követeléseit, elvárásait a magyarság előtt, mintha az MAGYARORSZÁG MEGTÁMADÁSA VOLNA. EZ MÁR NACIONALISTA NÉPBUTÍTÁS és erre több esemény utalt az elmúlt mintegy másfél évben is (Sargentini jelentés - https://szabadmagyarszo.com/2018/09/06/a-sargentini-jelentes-hivatalos-szovege-magyarul/, az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) vizsgálatának eredménye, a 2018. évi magyarországi parlamenti választás és EP választás sok visszássága, kötelezettségszegési eljárás kényszerű megindítása az EU részéről a magyar kormány vétkei és hibái miatt, valamint mások).

A nacionalizmussal több írásomban foglalkoztam, ezek közül néhányat megemlítek: Kis kioktatás a nacionalizmusról - http://artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46692, Nacionalizmus, Trianon, becstelenség, becsület - http://artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46564, Trianon - http://www.mek.oszk.hu/03200/03222/html/22.htm, Nacionalizmus, - megtévesztők és megtévesztettek - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497354140761924&set=a.111397106024298&type=3&theater, Kárpátalja, - magyar nacionalizmus, ukrán nacionalizmus - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=483130725517599&set=a.111397106024298&type=3&theater, Menekültek, Európa, Magyarország, nacionalizmus, - egy kérdéskör főbb részei (Refugee, Europe, Hungary, nationalism, - fundamental issues) - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484151602082178&set=a.111397106024298&type=3&theater.

A „pozitív nacionalizmus” kifejezés hasonlít ahhoz, mintha valaki „emberséges fasizmusról” beszélne, írna. Megkönnyíti ezt a népbutítás az, hogy a nacionalizmust és a hazaszeretet sok ember tudatlanságból összetéveszti, és a haladó szellemű, tisztességes, haza szerető embereknek a jelenleginél sokkal többet kellene tenniük ez ellen.

A hazaszeretet tartalmának megértéséhez először is helyesen kell értelmezni a haza fogalmát, ami nem csak földrajzi területet jelent, hanem sokkal összetettebb. Ezt többek között József Attila Hazám c. költeménye is magas szinten érzékelteti (http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/hazam.htm). Fontosnak tartom a társadalommal kapcsolatos fogalmak megértetését, ezek közé tartozik a haza fogalma is (Haza - http://www.vilagszinvonal.hu/index.php?option=com_myblog&show=Lelkes-Miklos-Haza.html&Itemid=301, ALAPVETŐ FOGALMAK (2) – HAZA – igazság és hazugság - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=580322272465110&id=100014620267716).

Nem kell takargatni a valót: Magyarország demokratikus hagyományai viszonylag gyengék, ez a haladást szolgáló szépirodalmi alkotások hazai fogadtatásából is kitűnik (Győzött valaha egy vers, mely magyar volt? - http://www.artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46745), erősíteni kellene ezeket!

A nacionalizmus elleni küzdelem, a népek, nemzetek, közösségek közötti barátság, vagy legalábbis békés egymás mellett élés elősegítése, azonban elsősorban az egész emberiség, a világ miatt annyira fontos. Magyarország ugyanis kis ország, a maga helyén kétségtelen nagyon fontos Európának is, a világnak is, a nagyhatalmaknak is, de egy kis ország nem tud világháborút csinálni. A nacionalizmus azonban ott van a nagy nemzeteknél is, sok kárt, pusztítást, halált okozott a történelem folyamán, - és ez a veszély korántsem múlt el. A világ szempontjából ma is veszélyes, ma is kárt okoz, pusztít, és új világháború is létrejöhet, ha a polgári (tőkés, kapitalista) társadalmi rend a világban nem tud úrrá lenni a globálisan is jelentkező nehézségeken, válságokon.

Megemlítendő a „sovinizmus” kifejezés is, nem azonos a nacionalizmussal, lényegét illetően: „A sovinizmus a mi-ők ellentétből indul ki, amikor a nemzeti felsőbbrendűség dominál, összekapcsolódva a másik nemzet lekicsinylésével, esetenkénti megsemmisítésének szándékával. „ (https://hu.wikipedia.org/wiki/Sovinizmus). Mind a nacionalizmus, mind a sovinizmus gyakorisága elsősorban attól függ, hogy a hatalom mennyire használja fel ezeket, vagy mennyire lép fel ellenük. A sovinizmus általában a nacionalizmus talaján alakul ki, de sokkal ritkább, mint a nacionalizmus megnyilvánulása, viszont annál még veszélyesebb. A soviniszták úgyszólván mindenből, még egy labdarúgó mérkőzésből is gyűlöletet keltő hangulatot tudnak csinálni, akár halálesetekkel is végződőt.

A „kultúrharcban” a haladásellenes erők nem csak a társadalmi fogalmak tartalmának meghamisításával működnek, hanem olyan fogalmakat is alkotnak, amelyek zavart keltenek a megtéveszthetők körében, a „pozitív nacionalizmus” is ilyen, - a nacionalizmus mindig valamilyen mértékben nemzetellenes, minden megnyilvánulása elítélendő!

A „kultúrharc” a „társadalmi küzdelmek” része, és természetesen a polgári társadalmi rendben is folyik, minden vonatkozásban. Jelenleg, - megítélésem szerint, a mostani nemzetközi helyzetben, - a reális cél egy, a jelenleginél jobb, érdekegyeztetőbb, némileg tisztességesebb, értelmesebb POLGÁRI Magyarország lehet, ha a „polgári baloldali liberális” irányzat megerősödik a polgári „jobboldali, nacionalista” irányzattal szemben. Utóbbi sok mindent kíván, amiről többször írtam (GONDOLATOK A 2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKHOZ - http://www.artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46746, Sehonnai bitang ember.. - Petőfi eltékozolt öröksége -
http://www.artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46734, MAGYARORSZÁG HELYZETE – 2019 - http://artagora.hu/mainframe.php?oi=2473&o=work&detail=46693, A rendszerváltástól (1989) a „rabszolgatörvényig” (2018) - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=542265882937416&id=100014620267716).

(2019)

Illusztráció: Pixabay.
Hozzászóláshoz jelentkezz be vagy regisztrálj!